Světci k nám hovoří...


Neděle Božího Slova

Dominica Dei verbum

21. ledna, slavnost

ŽIVOTOPIS

Odůvodnění slavnosti:

Každoroční slavení "Neděle Božího slova" třetí neděli v mezidobí, vyhlásil papež František 30. 9. 2019 na svátek sv. Jeronýma, kdy vydal apoštolský list "Aperuit illis". Tím podtrhl význam Bible nejen jako bohoslužby slova, kterou je první část mše svaté, ale v celém našem životě.

Papež František jako důvod pro zvolení právě této neděle, která má být věnována promyšlení a šíření Božího slova, uvedl to, že "tato spadá vhodně do období, v němž posilujeme naše vztahy k Židům a modlíme se za jednotu křesťanů. Nejde přitom o čistě časovou souvislost: Slavení Neděle Božího slova má ekumenický význam, protože Písmo svaté ukazuje těm, kteří mu naslouchají, cestu, po které se musíme vydat, abychom dosáhli autentické a pevné jednoty."

"Slovo Boží osvobozuje" - toto vyjádření je výstižným názvem závěrečného dokumentu biskupské synody v roce 2008 v Římě. Na konci dokumentu biskupové vzkazují: "Svaté Písmo disponuje příkladnými prostředky, aby ve všech lidských situacích poskytlo útěchu". V dokumentu zdůrazňují velikost síly a moci ve slově Božím, které je oporou a životní silou Církve. Pro její syny a dcery je jádrem víry, stravou pro duši a čistým nevysychajícím pramenem duchovního života." (srov DV 21)

Hlavním poselstvím Písma svatého je svědectví o lásce Boha k člověku, která se projevila v životě Ježíše Krista.

"NEZNALOST PÍSMA JE NEZNALOSTÍ KRISTA"

Toto je výrok sv. Jeronýma, který se asi začátkem roku 386 usadil v Betlémě, kde zbývajících 30 let života strávil prací na překladu Bible nazvaném Vulgáta. Zvláštní důraz na potřebu četby Písma svatého, rozjímání o něm a jeho praktikování do života slyšíme v římskokatolické církvi od II. vatikánského koncilu. V Mariiných poselstvích z Medžugorje se společně s výzvou k modlitbě srdcem vyskytuje výzva ke každodenní četbě Bible, k přijetí slov Evangelia a k jejich žití v rodinách. Máme otevřít svá srdce a číst Písmo svaté.

Papež František zdůraznil, že je důležité během každého dne si přečíst jeden úryvek z evangelia, abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, v evangeliu. Nabádá přečíst si denně maličkou pasáž z evangelia, tak jak umíme, a dodává: "časem se to bude postupně zlepšovat a zdokonalovat".

Za totalitního režimu se katolíci scházeli v malých skupinách, aby se společně modlili a sdělovali si jaký vliv na ně mělo "Slovo života" (citát z Nového zákona doplněný komentářem a návodem, jak ho žít v praxi) během měsíce. Texty byly často rozmnožovány na ilegálních cyklostylech nebo opisovány. S pomocí nich byla snaha meditovat nad způsoby, jak lze vnášet evangelium do vlastního života a hlásat ho skutky. Písmem svatým se posilovala křesťanské horlivost a přispívalo se také k prožívání Boží přítomnosti. Autorství dnes nabízeného "Slova života" je známé, ekumenicky otevřené a převážně katolické hnutí Fokoláre, s druhým názvem Dílo Mariino, jehož stanovy v roce 1964 schválil papež Pavel VI. Podle slov Chiary Lubichové, zakladatelky tohoto hnutí, "nejsme v nevýhodě proti těm, kteří Pána Ježíše přímo viděli, protože víra je nový způsob, jak ho vidět". Vírou se k němu můžeme přiblížit, hlouběji mu porozumět a setkat se s ním. Toto vše ať je nám pobídkou k trvalému vztahu k Písmu svatému.

POZNÁMKA

V roce 2022 připadá třetí neděle v mezidobí (dle běžného posunutí) na 23. leden

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominica Dei verbum; Agnes, m. Romæ (s. III.-IV.); Publius, ep. Athenarum (s. II.); Fructuosus, Augurius et Eulogius, diaconus (259); Patroclus, m. Trecis (asi s. III.); Epiphanius, ep. Papien (496); Meginradus (ca. 861); Zacharias, monachus (asi 950); Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler (1586); Albanus Roe (1642); Thomas Green, presb. (1642); Iosepha Maria a Sancta Agnete (1696); Ioannes Baptista Turpin du Cormier et XIII socii (1794); Ioannes Yi Yun-il (1867)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.