Světci k nám hovoří...


sv. Cyrus

sv. Cyrus

sv. Jan

sv. Jan

sv. Cyrus /či Kyrus/ a Jan

Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ

31. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Ke stručné zprávě Římského martyrologia z r. 2001, že v Alexandrii svatí Cyrus a Jan po mnoha mukách byli pro svou víru v Krista sťati, se můžeme z různých životopisů dozvědět více. Jsou v nich však údaje, které pro rozdílnost jsou zpochybnitelné, ale pravda může být v různých pohledech na jednotlivé útržky zpráv. I při jejich složení zůstává otázka, zda byly poskládány správně a zda do legendy nebylo přimícháno něco, co patří k jiné legendě. Tyto problémy se netýkají pouze dvojice Cyra a Jana.

Někde se udává, že oba byli lékaři, jinde to, že lékařem byl Cyrus, který je představován i jako mnich a léčitel, zatímco Jan byl voják.

Ucelenější zpráva, která začíná vyprávěním o Cyrovi jako o lékaři v egyptském hlavním městě Alexandrii, poukazuje na jeho křesťanské ctnosti, zejména na vztah k chudým bez dělání rozdílů a touha šířit evangelium. Snad kvůli tomu byla jeho ordinace otevřená chudým, kteří by na zaplacení doktora neměli. Slovy i životem s láskyplným přístupem ke každému získával nové katechumeny. Vyprávění o něm se doslechl i Jan, pocházející pravděpodobně z Edessy, který byl vojákem v Jeruzalémě. Po zprávě o Cyrovi z vojenské služby prý odešel a stal se jeho učedníkem. Po určitém čase mu pomáhal nejen při léčbě pacientů, ale i v hlásání evangelia. Po vypuknutí tvrdého pronásledování křesťanů odešli spolu někam do Arábie poblíž Rudého moře, kde byl Cyrus rozhodnut žít mnišským životem a podle potřeby i léčit. Některé legendy uvádějí připojení Jana z Edessy (dnes Şanlıurfa v Turecku) k Cyrovi až klášteře poblíž Rudého moře. Na příběhu je ale podstatný závěr, že těmto dvěma nebyli lhostejní uvěznění křesťané a že se je vydali navštívit, aby posílili jejich víru a podle možností jim pomohli.

Oba pak za to podstoupili mučení a smrt pro neochvějnost víry v Krista. A tak podali velmi silné svědectví o Kristu.

Za místo je udáváno vězení v Canopusu u Menouthis (dnes obě města vlivem přírodních katastrof už zmizela v moři) poblíž Alexandrie v Egyptě. V Menouthis stál později nad jejich hrobem kostel a u hrobu byly zaznamenány zázraky uzdravení. Ostatky mučedníků Cyra a Jana údajně do Říma přenesli mniši Grimaldus a Arnulf asi za papeže Honoria I. Relikvie byly uloženy v menším kostele na Via Portuense na pravém břehu Tibery. Cyrovi a Janovi pak byly v Římě zasvěceny ještě 4 kostely.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (asi 250); Metranus (asi 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV.); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV.); Abraham, ep. Arbelen (345); Iulius, presb. (s. IV. in.); Marcella, vidua romana (410); Mædhoc seu Aidanus (asi 626); Waldus (s. VII.); Eusebius, eremita (884); Ludovica Albertoni (1533); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Augustinus Pak Chŏng-wŏn et V socii: Petrus Hong Pyŏng-ju, Magdalena Son So-byŏg, Agatha Yi Kyŏng-i, Maria Yi In-dŏg, Agatha Kwŏn Chin-i (1840); Ludovicus Talamoni (1926); Candelaria a Sancta Iosepha /Susana/ Paz Castillo Ramirez (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.