Světci k nám hovoří...


sv. Vincenc ze Zaragozy

Vincentius, m. Valentiæ

22. ledna, nezávazná památka
Postavení:jáhen a mučedník
Úmrtí:304
Patron:cihlářů a hrnčířů, dřevorubců, námořníků, vinařů
Atributy:červená jáhenská dalmatika, havran, kříž, oheň, rošt. Objevují se i vyobrazení s palmou, knihou a hroznem, který se vztahuje k patronátu vinařů a zároveň jde o připomínku rozsahu mučení, pro něž bylo přirovnání hroznu v lisu. Vyobrazení jen atributů mučení, by mohlo vést k nerozlišení od jáhna Vavřince.

ŽIVOTOPIS

Stal se jáhnem v Zaragoze. Za Diokleciánova pronásledování byl se svým biskupem Valeriem vězněn ve Valencii. Tam byl také krutě umučen.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MLUVČÍ BISKUPA NA ROŽNI

Pocházel z Aragonie (území dnešního Španělska). Své vzdělání dovršil pod patronací biskupa Valeriána v Zaragoze. Ten jej také vysvětil na jáhna a učinil z něj svého pomocníka k hlásání Božího slova. Vincenc se osvědčil svým řečnickým nadáním a dalšími ctnostmi.

Za pronásledování císařem Diokleciánem byl ve Valencii u moci Publius Dacián, který pilně plnil císařovy rozkazy. Jím pověření biřici odvedli v řetězech biskupa Valeriána i s jeho jáhnem k Daciánovu soudu do Valencie. Mladý Vincenc vystupoval jako mluvčí biskupa a velmi neohroženě hájil víru. Prohlásil: "Jsme křesťané a vyznáváme víru v Ukřižovaného Krista a jsme hotovi za ni položit i život." Daciánovi, který jej dal krutě zmučit na skřipci, řekl: "Jsem připraven trpět pro Krista víc, než tvá zloba může vymyslet." Byl rozdrásán a pečen na rožni. Potom se mu v žaláři rány podivuhodně zahojily a zemřel.

Některé zprávy uvádí, že biskup Valerián byl poslán do vyhnanství, jiné, že zemřel už ve vězení. Tělo Vincence mělo být potravou dravců, ale dle legendy tomu zabránila přítomnost havranů. S velkým kamenem pak bylo tělo vhozeno do moře. Přesto je křesťané našli vyplavené na břehu a s úctou pohřbili. Sv. Vincenc je jedním z umučených jáhnů vzývaných v litanii ke všem svatým.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Všemohoucí Bože, Tys posiloval svatého jáhna Vincence, aby z lásky k Tobě vydržel mučení a dosáhl vítězství; pro jeho lásku naplňuj všechny jáhny svým svatým Duchem a v našich srdcích vzbuzuj účinnou lásku k Tobě. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, m. Valentiæ (304); Valerius, ep. Cæsaraugustan (305/315); Gaudentius, ep. Novarien (asi 418); Anastasius, monachus in Perside (628); Barnardus (842); Dominicus, abbas Soran (1031); Maria Mancini (1431); Antonius della Chiesa (1459); Gulielmus Patenson (1592); Franciscus Gil de Federich et Matthæus Alonso de Leziniana (1745); Vincentius Pallotti (1850); Gulielmus Iosephus Chaminade (1850); Laura Vicuña (1904); Iosephus Nascimbeni (1922); Ladislaus Batthyány-Strattmann (1931)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.